Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Ps 16, 11)

2017 m. rugsėjis 9
Kronika

Visą gyvenimą dėkingas

2017-09-12 | Mons. dr. Algirdas JUREVIČIUS
artuma201709-rs-09_1.jpg
Teofilius šventina kryžių Gintviliškyje, 1937 m.

Mons. Algirdas JUREVIČIUS

Mons. dr. Algirdas JUREVIČIUS

Rugsėjį mokiniai, moksleiviai ir studentai pradeda naujus mokslo metus. Laimingi tie, kurie įstojo į tą studijų programą, kurios troško, ir gavo valstybės finansuojamą vietą. Vis dažniau kalbama ir apie finansinę mokslo siekimo pusę: mamos aptarinėja vaiko išleidimo į mokyklą išlaidas, o moksleiviai ir studentai, ypač atvykę iš provincijos, rūpinasi kuo geresnėmis sąlygomis gauti bendrabutį ar išsinuomoti kambarį. Tam reikia pinigų, kurių jaunimas dar neturi, todėl daugiau ar mažiau „sėdi“ tėvų bei globėjų kišenėje.

Palaimintajam Teofiliui ši studentiška patirtis buvo gerai žinoma. Aukštaitijos kaime gyvendamas jaunasis Teofilius troško siekti kunigystės, bet tam atsirado įvairių kliūčių: nepakankamas pagrindinis išsilavinimas neleido studijuoti Vilniaus ar Kauno kunigų seminarijose, o kunigystės siekimas Sankt Peterburgo seminarijoje buvo finansiškai sunkiai pakeliamas. Laimei, atsirado tolimas giminaitis – Gintviliškyje (Anykščių r.) gyvenantis Kazys Strazdas, pasiturintis ir tuomet dar nevedęs ūkininkas, finansavęs Teofiliaus kelionę į Sankt Peterburgą ir studijų pradžią kunigų seminarijoje.

1899 m. Kazys Strazdas susituokė su Marijona Raupelyte. Jų santuoka truko vos pusantrų metų. Tapęs kunigu (1900 m.) Teofilius aplankė Kazį ir sunkiai sergančią jo žmoną. 1900 m. rudenį Kazys neteko penkių mėnesių dukrytės ir dvidešimtmetės žmonos. Po kelerių metų Strazdas vedė Veroniką Putnaitę, su kuria užaugino septynis vaikus.

1933 m. lapkričio mėnesį būdamas Antalieptėje, vysk. Teofilius Matulionis aplankė Kazį, gyvenantį Gintviliškyje. Kunigiškai apsirengęs Teofilius įėjo per virtuvę lydimas dviejų dvasininkų. Dvylikametė duktė Janina pirmoji pamatė neįprastus svečius. Vysk. Teofilius padavė jai ranką. Vėliau mama ją subarė, kad ji nepabučiavusi vyskupui rankos, kaip tais laikais buvo įprasta...

 

artuma201709-rs-09_2.jpg

Teofilius su Strazdų šeima Gintviliškyje, 1937 m. Nuotraukos iš Strazdų šeimos archyvo

 

Vysk. Teofilius atvyko padėkoti Kaziui Strazdui už finansinę paramą studijoms ir klausė, kokiu būdu galėtų grąžinti pinigus, tačiau Strazdas apie tai nieko nenorėjo girdėti. Jis sakė, kad tai – auka, todėl jis nenori iš vyskupo jokių pinigų. Šeimos nariams įsiminė vysk. Teofiliaus žodžiai: „Be tos paramos nebūčiau pasiekęs kunigystės.“ Vėlesniuose susitikimuose vysk. Teofilius ne kartą sakė, kad visą gyvenimą esąs už tai dėkingas, o švenčių proga atsiųsdavo sveikinimo laišką.

Lietuvai minint 550 metų Krikšto jubiliejų, vysk. Teofilius ragino statyti kryžius. Strazdų šeima noriai atsiliepė į šį kvietimą, pastatė puošnų kryžių ir pakvietė vysk. Teofilių jį pašventinti. 1937 m. liepos mėnesį Kaune gyvenantis Kazio Strazdo žentas Ateitininkų sąjungos pirmininkas Jonas Pankauskas iš Kauno lydėjo vysk. Teofilių į Gintviliškį. Ta proga sodybos šeimininkas įsigijo naują kostiumą ir batus, o visa šeima taip pat šventiškai pasipuošė. Vyskupą pasitiko ir šventinant kryžių patarnavo Skiemonių klebonas kun. Anicetas Meškauskas. Šiam istoriniam įvykiui įamžinti į viensėdį buvo pakviestas fotografas.

Kadangi Strazdų sodyba buvo prie kelio į Antalieptę, vysk. Teofilius dar buvo keletą kartų trumpam užsukęs pas Kazį Strazdą. Pas Strazdus lankydavosi ir vysk. Mečislovas Reinys, nes tai buvo giliai tikinti ir Bažnyčią mylinti šeima. 1948 m. Kazys Strazdas gavo žinią, kad yra įtrauktas į tremtinių sąrašus, nors jau buvo sunkiai vaikščiojantis ir silpnai regintis. Kartu su žmona jie paliko savo namus ir prisiglaudė pas dukrą Kaune. Geradarys mirė 1949 m. ir buvo palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Tuo metu vysk. Teofilius kalėjo Vladimiro kalėjime.

Ši istorija teprimena apie galimybę paremti besimokančius ar studijuojančius. Daug gabių vaikų dėl šeimos nepriteklių neturi galimybių lankyti būrelių ar kitų užklasinės veiklos užsiėmimų. Daliai moksleivių ir studentų tokia tikslinė parama taip pat labai praverstų, o kai kuriems galbūt sudarytų galimybę studijuoti ir išskleisti savo gabumus. Jie, kaip ir pal. Teofilius, visą gyvenimą bus jums už tai dėkingi.

(Dėkoju p. Leonilei Norkienei, Kazio Strazdo anūkei, pateikusiai vertingos medžiagos apie pal. Teofiliaus ir Strazdų giminės santykius.)


Reklama

NAUJAUSIAS NUMERIS
2024 gegužė 5

Artuma - artuma202405_vir.jpg

 Kontaktai

Redakcijos adresas:
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 20 96 83,
8 677 60 970

redakcija@artuma.lt
www.artuma.lt

Rekvizitai:
Viešoji įstaiga Caritas leidykla „Artuma“
Įmonės kodas 134460120
PVM mokėt. kodas LT344601219
Sąsk. Nr. LT097300010002264553
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000,
SWIFT kodas HABALT22